28.06.2020 Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 – Иновации и конкурентноспособност

Prilojenie 1.4_Plakat

Сертификати и политика по качеството

Цялостната дейност на СМК ООД е сертифицирана по БДС ЕN ISO 2015. Следи се не само за спазването на принципите на стандарта, но и за удовлетворяването на всички изисквания на клиента. Производството и предлагането на продукти с очакваното качество се гарантира чрез документиране, внедряване, поддържане и ефективно функциониране на Система за производствен контрол, съответстваща на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Развитието и просперитетът ни зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството и условията на доставка на предлаганите от нас продукти и услуги. Убедени сме, че качеството на предлаганите от нас продукти и целенасочените действия за постоянно подобряване на процесите, осигурява развитие на дружеството както и налагането му като желан партньор на пазара. От тази позиция произтича и възприетата от СМК ООД политика по качеството клиентът да се разглежда като партньор във взаимоотношенията. Възлов момент в политиката по качеството е и екипът от квалифицирани професионалисти.